Nieuwsbericht Juni

Column Marion Goedhart; Een heldere opdracht, vertrouwen en perspectief.

De transitie van de jeugdhulp naar gemeenten is haar 5e jaar ingegaan en de cijfers uit deze regio laten positieve ontwikkelingen zien. De cliënttevredenheid van de JGT’s is hoog, er wordt in deze regio minder residentiële hulp ingezet dan landelijk en ook de cijfers van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering liggen lager dan elders in het land. We zijn dus op de goede weg. Het gebruik van jeugdhulp ligt hoger dan gemiddeld, maar dat kan veroorzaakt worden doordat de JGT’s ook zelf veel ambulante hulp, groepsgericht en preventief aanbod bieden.

Natuurlijk is er nog werk aan de winkel. We willen sterk inzetten op preventie en vroegsignalering en extra investeren in de samenwerking met het lokale voorveld, wijkteams en huisartsen. Heldere afspraken van gemeenten met het onderwijs zijn nodig over de samenhang met passend onderwijs. We werken gezamenlijk aan het ontschotten en beter aansluiten op gemeentelijke diensten op het gebied van Wmo, werk en inkomen en huisvesting. Hierin zetten we goede stappen met alle betrokken partijen. De keuze voor een aanbesteding van de lokale toegang tot de jeugdhulp in de Leidse regio lijkt dit proces te doorbreken.

Tijdens een aanbestedingsprocedure gelden strakke regels waardoor de gezamenlijke doorontwikkeling stil komt te liggen. Daarmee riskeren we met elkaar het verlies van investeringen in kennis en de nauwe samenwerking met partners in het (voor)veld die we zorgvuldig samen hebben opgebouwd. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in de kennis van onze medewerkers. Zo werken alle teams met Signs of Safety, hebben zij de training ‘Geweld in afhankelijkheidsrelaties’ gevolgd, is er geschoold in het werken met Sociaal Netwerk Strategieën en Gezin aan Zet. Daarnaast is er geïnvesteerd in een nieuw cliëntsysteem waar de cliënt deels eigenaar is van het eigen dossier. Recent wordt gewerkt aan aansluiting op zorgmail en zorgdomein, om de samenwerking met huisartsen te vergemakkelijken. Een mogelijke aanbesteding zorgt ook voor een ongewis perspectief van medewerkers in een tijd dat er forse krapte is op de arbeidsmarkt. Cliënten lopen de kans dat ze hun bekende en vertrouwde gezicht kwijtraken of langer moeten wachten op hulp.

Kan het ook anders? Ik denk van wel. Een aangescherpte lokale opdracht aan de huidige JGT’s met heldere resultaatafspraken kan ook nu. Daar is geen aanbesteding voor nodig. Een heldere opdracht, vertrouwen en perspectief zijn nodig om met elkaar tot verdere verandering en transformatie te komen. Daar investeren we graag in!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *